Aktualności - Oleszyce

Informacja dotycząca obowiązku składania Deklaracji podatkowych na 2018r. (GMINA OLESZYCE)

20.12.2017
0 0 0 0
OleszyceW związku ze zbliżającym się terminem składania deklaracji podatkowych tut. Organ podatkowy przypomina o obowiązku złożenia deklaracji na podatek rolny*, leśny*, od nieruchomości* zgodnie z poniższymi przepisami.  • Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XXVIII/173/2016 Rady Miejskiej w Oleszycach z dnia 25 listopada 2016r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Oleszyce od 2017r. (Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego z dnia 7 grudnia 2016r. poz. 3929)

  • Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2017r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018  ( 52,49 zł za 1 dt  - M.P. z 2017r. poz. 958) (Podatek rolny na 2018 r. wg st. 2,5q wynosi 131,225 zł lub wg st. 5q wynosi 262,45 zł)

  • Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2017 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2017 r. (M.P. z 2017 r. poz. 963) (Podatek leśny na 2018 r. od 1 ha lasu wynosi 43,3532 zł)

  • Uchwałą Rady Miejskiej w Oleszycach Nr XVIII/113/2015 z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych. Wzory  dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Oleszycach www.podatki.oleszyce.pl).


Deklarację podpisuje podatnik / osoba reprezentująca  (określona w statucie – wpis do KRS)


W przypadku podpisania przez pełnomocnika – należy dołączyć pełnomocnictwo lub wskazać skutecznie ustanowione pełnomocnictwo zgodnie z art. 138a Ordynacji podatkowej.


Udzielenie pełnomocnictwa wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty skarbowej. Jej nieuiszczenie stanowi wykroczenie skarbowe. Sam obowiązek uiszczenia opłaty skarbowej powstaje z chwilą złożenia dokumentu w organie administracji publicznej. Opłata skarbowa powinna być wpłacona z chwilą powstania obowiązku jej zapłaty. Można ją opłacić w kasie albo bezgotówkowo (w formie przelewu na konto właściwego organu). Nr konta bankowego Urzędu dostępny na stronie internetowej www.oleszyce.pl).


Wysokość opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa jest określona w załączniku do Ustawy o opłacie skarbowej (Dz.U.2016.1827 j.t.). Opłata ta wynosi 17 zł od dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury oraz jego odpis, wypis lub kopia - od każdego stosunku pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo należy składać w każdej sprawie podatkowej odrębnie.


Deklaracje będą również weryfikowane pod katem ich prawidłowego wypełnienia. W deklaracjach powinny być uzupełnione wszystkie niezbędne rubryki (nie dotyczy rubryk których uzupełnienie nie jest obowiązkowe o czym jednoznacznie wskazano w drukach poszczególnych deklaracji.)


PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI *

Stosownie do treści art. 6 ust 9 pkt. 1 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku od nieruchomości maja obowiązek  w terminie do 31 stycznia na dany rok podatkowy  złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek od nieruchomości, sporządzoną na formularzu wg. ustalonego wzoru (obowiązujący na terenie tut. gminy do wypełnienia druk deklaracji DN-1 dostępny na stronie www.podatki.oleszyce.pl ).PODATEK ROLNY*


Stosownie do treści art. 6a  ust 8 pkt. 1  ustawy o podatku rolnym, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku rolnym maja obowiązek w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek rolny, sporządzoną na formularzu wg. ustalonego wzoru (obowiązujący na terenie tut. gminy do wypełnienia druk deklaracji DR-1 dostępny na stronie www.podatki.oleszyce.pl ).PODATEK LEŚNY*


Stosownie do treści art. 6 ust 5 pkt. 1 ustawy o podatku leśnym, podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy w podatku leśnym maja obowiązek w terminie do 15 stycznia na dany rok podatkowy  złożyć właściwemu organowi podatkowemu deklarację na podatek leśny, sporządzoną na formularzu wg. ustalonego wzoru (obowiązujący na terenie tut. gminy do wypełnienia druk deklaracji DL-1 dostępny na stronie www.podatki.oleszyce.pl).


Zaznacza się jednocześnie, że dane dot. przedmiotów opodatkowania winne być zgodne ze stanem faktycznym oraz danymi wynikającymi z ewidencji gruntów i budynków Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Lubaczowie.


Dodatkowo należy zwrócić uwagę na nowy stan ewidencyjny posiadanych przez Państwa gruntów i budynku po przeprowadzonej modernizacji zakończonej informacją Starosty Lubaczowskiego Nr 9 z dnia 24 sierpnia 2015r.


Występujące różnice w stosunku do roku poprzedniego należy wyjaśnić oraz potwierdzić stosowną dokumentacją.           


 Nie złożenie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości w terminie jak wyżej, a także nie złożenie deklaracji podatkowej w terminie 14 dni od dnia zaistnienia zmiany mającej wpływ na opodatkowanie –  skutkować będzie pociągnięciem podatnika do odpowiedzialności karnej skarbowej (art. 54  Kodeksu karnego skarbowego).
*) jeśli powstaje obowiązek podatkowy

 


Źródło: www.oleszyce.pl