Aktualności - Ulanów

IX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

24.10.2019
0 0 0 0
Ulanów


 


 


 


OGŁOSZENIE


 


 


Dnia  30 października 2019r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się IX Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


 


Porządek obrad sesji:
1.      Otwarcie obrad sesji.


2.      Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.


3.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019 rok.


4.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ulanowie i objęcia nowych udziałów przez Gminę Ulanów.


5.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXVII /155/09 Rady Miejskiej w Ulanowie z dnia 21 kwietnia 2009r. w sprawie regulaminu określającego wysokość stawek i szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny zastępstw doraźnych, oraz  wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu na nagrody za osiągnięcia dydaktyczno – wychowawcze nauczycieli oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego i wiejskiego.


6.      Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uzgodnienia przeprowadzenia zabiegów pielęgnacyjnych pomnika przyrody żywej w Ulanowie.


7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działek położonych w Bielinach.


8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonych w Ulanowie.


9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję od 2020r. do 2023r.


a)      wysłuchanie opinii zespołu ds. zaopiniowania kandydata na ławnika – opinię przedstawi Przewodniczący Zespołu  Pan Mariusz Solan


b)      powołanie Komisji Skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania na ławnika,


c)      przeprowadzenie tajnego głosowania,


d)     ogłoszenie wyników i podjęcie uchwały.


10.  Wolne wnioski i informacje.


11.  Zamknięcie obrad sesji.


 


Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie


Wacław Piędel                                              Źródło: www.ulanow.pl