Aktualności - Ulanów

Nabór kandydatów na urzędników wyborczych.

15.03.2018
0 0 0 0
Ulanów

InformacjaDyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzeguz dnia 22 lutego 2018 r.o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.

Na podstawie § 2 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych, Dyrektor Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu podaje informację o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości terytorialnej Delegatury oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego
CZĘŚĆ IPrzepisy Kodeksu wyborczego przewidują powołanie urzędników wyborczych dla obszaru danej gminy przez Szefa Krajowego Biura Wyborczego na okres 6 lat do zapewnienia prawidłowego i sprawnego funkcjonowania obwodowych komisji wyborczych.

Liczba urzędników wyborczych powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu (także w załączniku):
 • po 2 urzędników wyborczych w gminach:Baranów Sandomierski, Bojanów, Borowa, Cmolas, Czermin, Dzikowiec, Gawłuszowice, Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Krzeszów, Majdan Królewski, Mielec, Niwiska, Nowa Dęba, Padew Narodowa, Przecław, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Radomyśl Wielki, Raniżów, Rudnik nad Sanem, Tuszów Narodowy, Ulanów, Wadowice Górne, Zaklików i Zaleszany;
 • po 4 urzędników wyborczych w gminach:Kolbuszowa, Nisko, Tarnobrzeg – m.n.p.p;
 • po 5 urzędników wyborczych w gminach:Mielec - gmina miejska, Stalowa Wola.

CZĘŚĆ II
Zasady dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczegoKandydaci na funkcję urzędnika wyborczego w w/w gminach z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu składają zgłoszenie w terminie do dnia 15 marca 2018 r. (włącznie) do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 lub przesyłają drogą pocztową.Zgłoszenie w wersji papierowej należy przesłać na adres:Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnobrzeguul. 1 Maja 4a/20639-400 Tarnobrzeg
O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury, a nie data stempla pocztowego w przypadku przesyłek pocztowych.Zgłoszenia otrzymane przez Dyrektora Delegatury po w/w terminie pozostaną w Delegaturze bez rozpatrzenia.Zgłoszenie powinno zawierać:
 1. Informacje o kandydacie: imię (imiona) i nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, adres zamieszkania (ujęcia w stałym rejestrze wyborców), wykształcenie, miejsce pracy, nazwę gminy, w której kandydat ma wykonywać funkcję oraz informacje o ewentualnym doświadczeniu w organizacji wyborów oraz wykonywaniu innych zadań, w których niezbędna była znajomość przepisów Kodeksu wyborczego;Wzór zgłoszenia stanowi załącznik do niniejszej informacji.2. Do zgłoszenia należy dołączyć kopię dyplomu potwierdzającego posiadanie wykształcenia wyższego, poświadczoną za zgodność z oryginałem, np. przez pracodawcę;3. Pracodawca potwierdza na zgłoszeniu fakt zatrudnienia kandydata w urzędzie obsługującym: organy administracji rządowej, samorządowej lub jednostce im podległej lub przez nie nadzorowanej.
Dodatkowo kandydaci proszeni są o podanie na zgłoszeniu numeru telefonu kontaktowego.
Stosownie do art. 191 b Kodeksu wyborczego urzędnikiem wyborczym nie może być:
 • osoba kandydująca w wyborach w okręgu, w skład którego wchodzi gmina właściwa dla obszaru działania urzędnika wyborczego;

 • komisarz wyborczy;

 • pełnomocnik wyborczy, pełnomocnik finansowy;

 • mąż zaufania, członek komisji wyborczej;

 • osoba mająca zatrudnienie na obszarze gminy, w której miałaby wykonywać funkcję urzędnika wyborczego;

 • osoba ujęta w stałym rejestrze wyborców objętym zakresem działania tego urzędnika, zakaz ten nie dotyczy miasta na prawach powiatu - Tarnobrzega;

 • osoba należąca do partii politycznych ani prowadząca działalność publiczną niedającą się pogodzić z pełnioną funkcją;

 • osoba skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres:tag-dyr@kbw.gov.plDyrektor DelegaturyKrajowego Biura Wyborczegow TarnobrzeguElżbieta Koziarska


 


 


Przedłużony nabór kandydatów na urzędników wyborczych.

InformacjaDyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzeguz dnia 13 marca 2018 r.o zmianach w naborze na urzędników wyborczych, w tym o zmianie liczby urzędników wyborczych i przedłużeniu terminu dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

W związku z uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r. zmieniającej uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych informuję o wprowadzonych zmianach w informacji Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu z dnia 22 lutego 2018 r. o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
 1. Na podstawie § 1 ust. 1 uchwały Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych zmienionej uchwałą Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 r., nastąpiła zmiana liczby urzędników wyborczych powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu (zmieniony wykaz także w załączniku):
 • po 2 urzędników wyborczych w gminach:Baranów Sandomierski, Bojanów, Borowa, Cmolas, Czermin, Dzikowiec, Gawłuszowice, Gorzyce, Grębów, Harasiuki, Jarocin, Jeżowe, Kolbuszowa, Krzeszów, Majdan Królewski, Mielec, Nisko, Niwiska, Nowa Dęba, Padew Narodowa, Przecław, Pysznica, Radomyśl nad Sanem, Radomyśl Wielki, Raniżów, Rudnik nad Sanem, Tarnobrzeg, Tuszów Narodowy, Ulanów, Wadowice Górne, Zaklików i Zaleszany;
 • po 3 urzędników wyborczych w gminach:Mielec - gmina miejska, Stalowa Wola.


 1. Kandydaci na funkcję urzędnika wyborczego w w/w gminach z terenu działania Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu składają zgłoszenie w przedłużonym terminie do dnia 6 kwietnia 2018 r. (włącznie) do Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Tarnobrzegu, ul. 1 Maja 4a/206, od poniedziałku do piątku w godz. 8.15 – 16.15 lub przesyłają drogą pocztową.Zgłoszenie w wersji papierowej należy przesłać na adres:Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Tarnobrzeguul. 1 Maja 4a/20639-400 Tarnobrzeg

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu zgłoszenia do Delegatury, a nie data stempla pocztowego w przypadku przesyłek pocztowych.W związku z treścią art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.) informuję, iż administratorem danych osobowych zawartych w przekazanych dokumentach zgłoszeniowych jest Krajowe Biuro Wyborcze z siedzibą w Warszawie przy ul. Wiejskiej 10. Dane osobowe kandydatów do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przekazywane są dobrowolnie, jednak bez ich podania brak będzie możliwości rozpoznania zgłoszenia. Dane osobowe kandydatów będą przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego. Dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom. Osobie dokonującej zgłoszenia do pełnienia funkcji urzędnika wyborczego przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania, a także do pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych.

Dodatkowe informacje w sprawie zgłoszenia można uzyskać, pisząc na adres:tag-dyr@kbw.gov.pl


Dyrektor DelegaturyKrajowego Biura Wyborczegow TarnobrzeguElżbieta Koziarska


 


Liczba urzędników wyborczych powoływanych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości Delegatury Krajowego Biura Wyborczego


Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 19 lutego 2018 r. w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia liczby, trybu i warunków powoływania urzędników wyborczych


Uchwała Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 12 marca 2018 w sprawie określenia szczegółowego zakresu zadań urzędników wyborczych, sposobu ich realizacji oraz zasad wynagradzania za ich realizację, a także zasad zwolnienia od pracy zawodowej na czas wykonywania obowiązków


Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego


Informacja o osobach zatrudnionych w starostwach powiatowych


 


 


 


 Źródło: www.ulanow.pl