Aktualności - Oleszyce

Sesja Rady Miejskiej - grudzień 2017

15.12.2017
0 0 0 0
OleszyceOleszyce, dnia 15. 12. 2017 r.


P R Z E W O D N I C Z Ą C Y


R A D Y   M I E J S K I E J


       w  O l e s z y c a c h


Pan/i/................................


ORR.0004. 30  . 2017


Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t.  Dz. U. z 2017 poz. 1875 )  z w o ł u j ę  w dniu  29  grudnia 2017 r. (piątek) o godz. 12:00 w sali widowiskowej Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Oleszycach – sesję Rady Miejskiej w Oleszycach.


Porządek obrad:


1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.


2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.


3. Przyjęcie porządku obrad.


4. Interpelacje i zapytania Radnych Rady Miejskiej w Oleszycach.


5. Informacja o funkcjonowaniu podstawowej  opieki zdrowotnej w gminie Oleszyce.


6. Uchwalenie  budżetu Gminy Oleszyce na 2018 r. – ( Zarządzenie Burmistrza Miasta i Gminy  Nr 92/2017 w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Oleszyce na 2018 r. oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Oleszyce)  - projekt nr 263/2017/1


-  opinie komisji stałych rady,


-  dyskusja.


7. Uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Oleszyce.


8. Podjęcie uchwał w innych  sprawach:


   1) w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody – pomnika przyrody – projekt nr 281/2017,


   2) w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie gruntu niezabudowanego w trybie przetargowym na czas dłuży niż 3 lata położonego w Nowej Grobli – projekt 282/2017,


   3) w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego wraz z udziałem w częściach wspólnych budynku i prawie własności gruntu zbywanego na rzecz najemcy wraz

z udzieleniem bonifikaty – projekt nr 283/2017,


   4) w sprawie zwarcia porozumienia międzygminnego z gminą Miejską Przemyśl – projekt nr 284/2017.


9 . Informacja Burmistrza Miasta i Gminy Oleszyce z prac w okresie między-sesyjnym.


10. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania Radnych.


11. Wolne wnioski i zapytania.


12. Zakończenie obrad.


Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Wiesław Osuch


Podstawa prawna do zwolnienia na czas obrad sesji


 od pracy zawodowej:art.25 ust.3 ustawy z dnia


8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   ( t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875.)Źródło: www.oleszyce.pl