Aktualności - Ulanów

VII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

17.06.2019
0 0 0 0
UlanówOGŁOSZENIEDnia  26 czerwca 2019r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się VII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Gminy w okresie międzysesyjnym.

3.    Przedstawienie raportu o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2018.

4.    Debata nad raportem o stanie Gminy i Miasta Ulanów za rok 2018.

5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów wotum zaufania.

6.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok.

7.    Rozpatrzenie sprawozdania finansowego za 2018 rok.

8.    Przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok.

9.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2018 rok.

10.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok.

11.    Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2018 rok.

12.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów.

13.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów z tytułu wykonania budżetu za 2018 rok.

14.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2019r.

15.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gminy Ulanów.

16.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie określenia szczegółowych warunków i trybu przyznawania Stypendium Burmistrza w ramach lokalnego programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół gminy Ulanów.

17.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Ulanów oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku.

18.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników.

19.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasięgnięcia od Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie informacji o kandydatach na ławników.

20.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie sprzedaży działki położonej w Ulanowie.

21.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie na okres 5 lat nieruchomości położonej w  Gliniance.

22.    Ocena zasobów pomocy społecznej.

23.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

24.    Wolne wnioski i informacje.

25.    Zamknięcie obrad sesji.Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Wacław Piędel                                             

 


Źródło: www.ulanow.pl