Aktualności - Ulanów

XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

21.12.2017
0 0 0 0
UlanówOGŁOSZENIEDnia  28 grudnia 2017r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXII Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Niżańskiego na dofinansowanie zadania „Przebudowa drogi powiatowej nr 1070R Bieliny – Nowa Wieś w miejscowości Bukowina”.

5.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2017r.

6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowych z budżetu Gminy i Miasta Ulanów, trybu postępowania w sprawie udzielania dotacji i sposobu jej rozliczania.

7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad i trybu postępowania o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Ulanów na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków z terenu Gminy Ulanów.

8.    Uchwalenie budżetu Gminy na 2018r.

a)    odczytanie projektu uchwały budżetowej,

b)    odczytanie opinii poszczególnych Komisji Rady Miejskiej,

c)    odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej,

d)    dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,

e)    głosowanie nad projektem uchwały budżetowej.

9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Ulanów.

10.     Wolne wnioski i zapytania.

11.     Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Edward Małek                                             

 


Źródło: www.ulanow.pl