Aktualności - Ulanów

XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

27.03.2018
0 0 0 0
Ulanów

OGŁOSZENIE 


 Dnia  28 marca 2018r. tj.  środa o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXIV Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.


 


 


Porządek obrad sesji:
1.      Otwarcie obrad sesji.


2.      Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.


3.      Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.


4.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Niżańskiemu na realizację zadania publicznego.


5.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.


6.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela pedagoga, psychologa, logopedy, terapeutów pedagogicznych i doradcy zawodowego.


7.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat w prowadzonym przez Gminę Ulanów przedszkolu i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych.


8.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w schronisku dla osób bezdomnych.


9.      Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie podziału Gminy Ulanów na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym.


10.  Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy i Miasta Ulanów w 2018r.


11.  Wolne wnioski i zapytania.


12.  Zamknięcie obrad sesji.


 


 Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

 Edward Małek                                              


 


Źródło: www.ulanow.pl