Aktualności - Ulanów

XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie

30.05.2018
0 0 0 0
UlanówOGŁOSZENIE

Dnia  07 czerwca 2018r. tj.  czwartek o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy i Miasta Ulanów odbędzie się XXXVI Sesja Rady Miejskiej w Ulanowie.Porządek obrad sesji:1.    Otwarcie obrad sesji.

2.    Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.

3.    Informacja Burmistrza Gminy i Miasta o pracy w okresie między sesjami.

4.    Ewaluacyjna debata społeczna związana z bezpieczeństwem mieszkańców gminy Ulanów.

5.    Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

6.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie dokonania zmian w budżecie gminy i miasta na 2018r.

7.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy i Miasta Ulanów odstępstwa od zakazu spożywania napojów alkoholowych w miejscu publicznym.

8.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy na dzierżawę nieruchomości położonej w Kurzynie Wielkiej.

9.    Przedyskutowanie projektu i podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów.

10.    Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu za 2017 rok oraz sprawozdania finansowego Gminy Ulanów za 2017 rok.

11.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2017 rok.

12.    Przedstawienie informacji o stanie mienia Gminy Ulanów za 2017 rok.

13.    Zapoznanie z opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ulanowie w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2017 rok i sprawozdania finansowego Gminy Ulanów za 2017 rok.

14.    Zapoznanie z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Ulanowie wniosku w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta absolutorium.

15.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy i Miasta Ulanów za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok.

16.    Rozpatrzenie projektu i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy i Miasta Ulanów absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy i Miasta Ulanów za 2017 rok.

17.    Wolne wnioski i zapytania.

18.    Zamknięcie obrad sesji.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Ulanowie

Edward Małek                                             

 


Źródło: www.ulanow.pl